SAS-CEO Jim Goodnight
SAS-CEO Jim Goodnight ( Bild: SAS )